Obec Dolní Pěna
Dolní Pěna
Obec Dolní Pěna

Jednací řád

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 28.11.2002 usneslo podle §43 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

§1 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

§2 Svolání zasedání obecního zastupitelstva

1) Zasedání jsou řádná a mimořádná. Řádná zasedání zastupitelstva se konají podle zastupitelstvem schváleného pořadu na celý kalendářní rok.

2) Zasedání obecního zastupitelstva zpravidla řídí starosta. Svolává je nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání.

3) Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů obecního zastupitelstva, starosta je povinen svolat mimořádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

§3 Příprava zasedání obecního zastupitelstva

1) Přípravu zasedání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

 • dobu a místo jednání
 • odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
 • způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

2) Návrhy starosty, nebo členů obecního zastupitelstva se předkládají písemně.

3) V případě, že návrh je nutno projednat v časové tísni, nebo nesnese odkladu, může být podán ústně na začátku jednání obecního zastupitelstva.

4) V nutných případech, které nestrpí odkladu (jednání - rozhodnutí v tísni), může starosta provést způsobem per rollam a to písemně, telefonicky nebo jiným způsobem, dotazem u všech členů zastupitelstva. Toto usnesení je platné, pokud se usnášení zúčastnili všichni členové zastupitelstva a pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina. Usnesení per rollam musí být na nejbližší schůzi zastupitelstva zapsáno do zápisu. Organizaci rozhodování mimo zasedání zastupitelstva zajišťuje starosta.

5) Písemné materiály, určené pro jednání obecního zastupitelstva, předkládá navrhovatel v počtu 9 výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání obecního zastupitelstva jeho členům.

6) Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:

 • název materiálu
 • jeho obsah
 • návrh usnesení

7) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

§4 Účast členů obecního zastupitelstva na jednání

1) Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§5 Program jednání

1) Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.

2) Na schůzi obecního zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.

3) Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.

§6 Průběh jednání obecního zastupitelstva

1) Schůzi obecního zastupitelstva řídí starosta.

2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomná nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání obecního zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

6) Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

7) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

8) Každý člen zastupitelstva má možnost bez ohledu na pořadí přihlášených řečníků dostat slovo, chce-li upozornit na nedodržování právních předpisů, na porušení jednacího řádu či k věcné připomínce k předchozímu diskusnímu příspěvku. Připomínka nesmí přesáhnout dobu 3 minut.

§7 Hlasování

1) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě předložené navrhovatelem. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, navrhovatel vypracuje nový návrh usnesení.

6) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.

7) Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.

8) Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu ( pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění).

§8 Dotazy členů obecního zastupitelstva

1) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

§9 Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§10 Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

§11 Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2) Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání obecního zastupitelstva.

§12 Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva 

1) O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3) V zápisu se uvádí:

 • den a místo jednání
 • hodina zahájení a ukončení
 • doba přerušení
 • jména určených ověřovatelů zápisu
 • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
 • program jednání
 • obsah příspěvku do rozpravy se jménem řečníka, pokud o to řečník požádá
 • podané návrhy
 • výsledek hlasování vč. toho kdo jak hlasoval
 • podané dotazy a návrhy
 • schválené znění usnesení
 • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí a po dobu 15 dnů vyvěšen ve vývěsce. Každý člen zastupitelstva obdrží kopii zápisu.

5) O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.

§13 Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Plnění usnesení obecního zastupitelstva zajišťuje starosta.

2) Kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 29 °C 15 °C
sobota 22. 6. déšť 22/15 °C
neděle 23. 6. déšť 18/12 °C
pondělí 24. 6. polojasno 24/13 °C