Úvod > Obecní úřad > Zastupitelstvo > Zápisy z jednání > Rok 2003 > Zápis 9.1.2003

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Pěna ze dne 9. 1. 2003

Místo jednání: Obecní úřad Dolní Pěna 19,00 hod.

1. Zahájení, prezentace:
Přítomni: Ivana Albrechtová, Karel Hulík, Filip Klíma, Jiří Kubák, Ivana Kuchyňková, Petr Nouza, Petr Raba.
Omluveni: Jana Bzonková, Marta Gyselová

2. Volba zapisovatele: Nouza
ověřovatelé: Albrechtová, Kuchyňková.

3. Kontrola zápisu z minulého jednání:
Námitka k nutnosti vrácení dotace přidělené na sídliště "Na výsluní" - je třeba prověřit, zda v případě nesplnění podmínek ( kolaudace domů ) se na vrácení dotace finančně podílejí vlastníci parcel- smlouva.

K bodu 6. z minulého jednání bylo zjištěno, že akcie JČE a plynárenské společnosti jsou prodané.

4. Informace velitele hasičského sboru D. Pěna Davida Mikulíka o činnosti za rok 2002, formy spolupráce pro rok 2003 :

Činnost has. sboru v roce 2002:
brigády:
-sečení a údržba ploch u kostela a silnice
-čištění okapů na budově Obecního úřadu
-sběr kamene za půjčování fekálního vozu na hasičské cvičení
-zasazení obecní lípy v prostoru u kostela
-zorganizování obecních čarodějnic -odstranění padlých stromů v Ruckl. údolí
zásahy při povodních
soutěže
výroční schůze.

Financování has. sboru: brigády, sponzoři. Finanční prostředky byly využity na nákup hadice pohonných hmot a startovného na soutěžích.

Plánovaná činnost v r. 2003:
brigády-vyčištění okapů na Ob. úřadě a kostele, čištění potoka, vykácení náletu dřevin za dětským hřištěm a za kostelem mezi zahrádkami,
společenské akce- stavba májky, organizace obec. čarodějnic, výpomoc při organizování Dětského dne,
soutěže
oprava hasičské místnosti.
V tomto roce již jedna brigáda proběhla- vykácení náletu olší za dětským hřištěm. D. Mikulík vyčíslil vynaložené prostředky na tuto akci:
Pohonné hmoty a náhr. díly 6689,70 Kč
230 hod. práce (50 Kč / hod. ) 11500,00 Kč , tedy celkem 18189,70 Kč. Obecní úřad tuto částku vyplatí na konci 1. čtvrtletí 2003.
Starosta p. Raba podal informaci o dotaci 3000 Kč pro has. Sbor od Krajského úřadu.

5. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2003:
Jelikož není rozpočet Krajského úřadu, nemůže být vytvořen nový rozpočet obce. Z tohoto důvodu bylo schváleno rozpočtové provizorium (tj. rozpočet minulého roku – viz příloha zápisu). Nový rozpočet bude schválen do konce února 2003.

6. Na žádost p.Kubáka byl do programu jednání zařazen bod – současná situace na sídlišti „Na výsluní“:

špatné osvětlení,
nedokončená komunikace.
F. Klíma do příští schůze zjistí cenové návrhy firem Tesco a Swietelsky. Podle toho dojde k rozhodnutí pro jednu z těchto firem.

7. Volba třetího člena kontrolní komise:
Na minulém zastupitelstvu byli zvoleni 2 členové kontrolní komise. Jelikož je třeba lichý počet členů , byl zvolen třetí člen - I. Kuchyňková.

8. Projednání 1. změny územního plánu:
jsou zde určité nejasnosti, je třeba územní plán překvalifikovat. Každá změna územního plánu obnáší určitý poplatek. Zastupitelstvo se usneslo, že žadatel změny územního plánu tento poplatek uhradí.
Je třeba :
a) překvalifikovat umístnění cesty a sítí na výstavbě parcel „U hospody“,
b) zahrnout do zastavitelného území oblast ve směru na D. Žďár – p.č. 758,
c)parcely 209 a 239 nesouhlasí, musí se dát do souladu se skutečným stavem,
d) vytýčení silnice u dětského hřiště směrem na Fedrpuš – neodpovídá skutečnému stavu,
e) parcela č. 164/1 neodpovídá skutečnému stavu – překvalifikuje se jako veřejná zeleň,
f) část parcely 221/1, celá parcela č. 22 a 160/3 se překvalifikuje z veřejné zeleně na zahradu,
g) zahrnout do zastavitelného území parcely č. 301/2 a 301/3 podél hlavní silnice na Fedrpuš – u tohoto bodu nedošlo ke schválení z důvodu těsné blízkosti parcel u hlavní silnice ,
h) p. Frýblová podala žádost o změnu územního plánu – část jejího pozemku změnit na stavební parcelu – schváleno ,
i) p. Marek podal žádost o změnu pozemků č. 684 a 685 na stavební parcely. Tyto pozemky sousedí s jž schváleným zastavitelným územím p. č. 758 směr H. Žďár – schváleno .

9. Návrh na vypracování projektu kanalizace a čističky odpadních vod (Č0V) ve spolupráci s obcí H. Pěna:
Zastupitelstvo H. Pěny nás žádá o spolupráci při případném budoucím budování kanalizace a ČOV. Vzhledem k normám EU bude v budoucnu nutnost ekologická likvidace odpadních vod. Do příští schůze p. Kubák projedná s městským vodohospodářem výhody a nevýhody společného projektu kanalizace s obcí H. Pěna.
Cena projektu není nízká, je třeba zkoušet jiné návrhy od různých projektantů.Vlastní výstavbu kanalizace lze hradit ze zdrojů EU.

10. Financování infrastruktury a sítí na parcelách „U hospody“:
P. Čekal podal žádost o vybudování komunikace a sítí na stavebních parcelách „U hospody“. Zastupitelstvo se dohodlo, že toto obec zainvestuje s pomocí úvěru a zpětně tyto finanční prostředky získá od p. Čekala a ostatních majitelů stavebních parcel „U hospody“. Část prostředků od těchto žadatelů bude vybráno formou zálohy dopředu.
Toto vše za předpokladu , že všichni účastníci budou souhlasit .

11. Změna textu vyhlášky o poplatcích za odvoz odpadu – č. 2 b. 4/a:
Změna se týká zahrádkářů. Bude vybírán poplatek 350,- Kč na jednu zahrádku a v ceně budou 3 pytle na odpad. Termín zaplacení je do 30.4. Dále je třeba důsledně dodržovat pořádek při sekání trávy – leckde posečená tráva leží v hromadách na obecním pozemku .

12. Různé:
a) Žádost p. Bzonka o pokácení dvou bříz na jeho pozemku – povoleno s podmínkou náhradní výsadby na obecním pozemku v místech veřejné zeleně v počtu 5 kusů listnatých stromů. Místo, druh a velikost stromů určí p. Klíma do 28.2.2003.
b) Žádost p. Zádrapy a p. Kuchyňky o pokácení náletu dřevin okolo jejich rybníka – p. Raba prohlídne a rozhodne.
c) Změna účetní pro Obecní úřad – bývalá p. účetní nepřistoupila na snížení odměny za účtování. Účtování bude provádět Obecní úřad H. Pěna , který s navrženými podmínkami souhlasil.
d) Přehodnocení odměn zastupitelů – dle zákona 122 / 2002 Sb. došlo od 1. ledna 2003 ke změně odměny zastupitelů, a to ve výši 300,- Kč na zastupitele.
e) Přihláška do Mikroregionu příhraničních oblastí Jihočeského kraje – pro získání finančních prostředků z EU je pro naši obec prospěšné být členem Mikroregionu.
f) Program SAPARD – zastupitelstvo bude usilovat o dotace z tohoto programu. Možné priority obce pro tento program – místní komunikace, cyklistická stezka, veřejné osvětlení, projekt veřejné zeleně.
g) Žádost p. Bicka o odkoupení části pozemku 1075 / 9 za účelem rozšíření domu. Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku za schválenou cenu 40,- Kč/m, k rozšíření domu se vyjádří podle předloženého projektu.
h) Likvidace starého betonu u dětského hřiště v místě bývalé sušičky ZD – toto se zadalo dvěma firmám, které vyčíslily cenu zakázky: DUKOS 28 000,- Kč ,Swietelsky 20 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma DUKOS je místní, bude se s ní jednat o snížení ceny min. na cenu firmy Swietelsky. Pokud na toto přistoupí,bude zakázka zadaná jim (dojedná p. Nouza).
i) Vyřezání hrazení na rampě u dětského hřiště – zatím v jednání.
j) Obecní lesní pozemky nejsou v nejlepším stavu.
k) Pozemky Okresního úřadu – p. Klíma bude jednat o převedení těchto pozemků na obecní – možnost získání finančních prostředků do obecní pokladny s případného prodeje parcel.
l) Povodňový plán – nenašel se, proto se nemůže aktualizovat. P. Raba zajistí informaci o tom zda plán byl. Pokud ne bude jednat s předsedou povodňové komise.
m) P. Kubák upozornil na ohnuté stromy u cesty z D. Pěny do H. Pěny. P. Hulík zjistí stav.

Zapsal: P. Nouza

Ověřily: I. Kuchyňková I. Albrechtová

Starosta: P. RabaKontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny