Úvod > Obecní úřad > Zastupitelstvo > Zápisy z jednání > Rok 2003 > Zápis 27.2.2003

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Pěna ze dne 27.2.2003

Místo jednání: Obecní úřad Dolní Pěna 19.00 hod.

1. Zahájení, prezentace:
přítomni: Petr Raba, Karel Hulík, Petr Nouza, Jiří Kubák, Jana Bzonková,
omluveni: Marta Gyselová, Ivana Kuchyňková, Ivana Albrechtová, Filip Klíma.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
zapisovatel: Petr Nouza
ověřovatel: Jana Bzonková (vzhledem k omezenému počtu přítomných členů byl zvolen pouze jeden ověřovatel).

3. Kontrola zápisu z minulé schůze:
a) k bodu 6. minulého jednání (vybudování komunikace na sídlišti „Na výsluní)):jsou v návrhu dvě nabídky firem, které by se na vybudování komunikace mohly podílet:
Swietelsky: 1 200 000,- Kč
1. Kamenická : 900 000,- Kč
2 majitelé stavebních parcel na tomto sídlišti nejsou připojeni na sítě. Po jejich napojení dojde ke zbudování komunikace. Zároveň dojde k vybudování osvětlení sídliště. Hledají se možnosti financování, na příští schůzi se rozhodne.

b) k bodu 9. minulého jednání (návrh na vypracování projektu kanalizace a ČOV): p. Kubák zjistil po konzultaci s vodohospodáři možnost napojení obecní kanalizace na ČOV Jindřichův Hradec. Po posouzení finanční náročnosti jednotlivých postupů zastupitelstvo určí, jak postupovat.

4. Rozpočet 2003:
byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.

5. Změna územního plánu – informace o dosavadním průběhu: vzhledem k novým skutečnostem zastupitelstvo ruší usnesení z minulé schůze, týkající se 1. změny územního plánu. V platnosti zůstávají pouze body odsouhlasené předešlým zastupitelstvem. Ostatní požadavky musí být předmětem
2. změny územního plánu.
1. změna územního plánu :
a) p.č. 160/3, část 223 a 222 - RD: 10000,- Kč
b) p.č. 301/1, 302/1 – sz od lokality „Pod vodojemem“ – RD: 10 000,- Kč
c) změna el. vedení VN – lokalita u Fruka: 5 000,- Kč
d) p.č. 758 směr H. Žďár – cca 4 ha – RD: 40 000,- Kč
náklady vyčíslené na 1. změnu činí 65 000,- Kč

Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby náklady 1. změny financovali žadatelé.
Ve 2. změně územního plánu platí rozhodnutí zastupitelstva z minulé schůze.

6. Schválení příspěvku na autobusovou dopravu:
roční podíl činí 4 280,- Kč. Tento příspěvek byl zastupitelstvem schválen.

7. Prodej pozemku p. Klímovi – p.č. 221/1:
na zastupitelstvo obce se obrátil p. Klíma se žádostí o prodej pozemku parc. č. 221/1. Na oznámení, vyvěšené na desce obce, reagovala pí. Ezrová. Starosta s obsahem její námitky zastupitelstvo seznámil a informoval, že věcně uváděné námitky souhlasí s obsahem darovací smlouvy od tehdejšího OÚ. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že důvodem zájmu o koupi je řešení přístupu do obytné budovy statku, kam se bude žadatel v průběhu roku stěhovat, vzalo i v úvahu možnosti dalšího využití pozemku s tím, že prostor pro sportovní využití po dokončení zavážky a jejího zkultivování dostatek. Zastupitelstvo v závěru jednomyslně odsouhlasilo prodej uvedené části pozemku za stanovenou cenu 40,- Kč/m2 s tím, že kupující současně obci uhradí i 100 % částku za odvod do státního rozpočtu tak, jak je stanoveno v darovací smlouvě, obci tedy zůstane plná částka z prodeje.

8. Různé:
a) Starosta informoval zastupitelstvo o budování parkoviště před hospodou. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že na toto místo se nainstaluje jedna osvětlovací lampa.
b) Financování infrastruktury na parcelách „Za hospodou“ – nedošlo k souhlasnému stanovisku s účastníky. Rozhodnutí se zatím odsouvá.
c) Lesní hospodářství – podle lesního odborníka je v dobrém stavu. V obecních lesích se nachází tři polomy, které se musí v krátké době zpracovat. Za tyto 3 stromy je nakázáno vysázet 200 stromků. Zastupitelstvo má za úkol sehnat zájemce o tento polom.
d) Tenisový kurt – zastupitelstvo mělo za úkol sehnat zájemce o spravování obecního tenisového kurtu. O toto projevil zájem občan Dolní Pěny p. Jirka.
Je třeba udělat úpravy domku (bývalé váhy) pro ukládání nářadí, případné šatny. Vzhledem k tomu, že by u tenisového kurtu mělo být menší občerstvení, zastupitelstvo zvažuje zřízení záchodu. Do příští schůze se zjistí, kolik fin. prostředků by obnášelo jeho vybudování.
e) P. Nouza upozornil na pozdní příjezd ranního autobusu do J. Hradce vzhledem k začátku školního vyučování. Starosta vznese požadavek na změnu jízdního řádu.
f) Na minulé schůzi se diskutovalo o snaze zístat dotaci z programu Sapard.
Starosta informoval o skončení tohoto programu.
g) Zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci ve výši 31 000,- Kč na činnost místního hasičského sboru.
h) Žádost p. Ebbena o známku pro svého psa. Nebylo vyhověno, jelikož známky nejsou k dispozici.
i) P. Bzonková a p. Nouza upozornili na každodenní volný pohyb psa občana D. Pěny okolo jejich domu. Vzhledem k tomu, že již došlo ke dvěma případům pokousání a dalšímu ohrožení, starosta toto bude řešit domluvou majiteli.

j) Starosta seznámil zastupitele s grafickým návrhem veřejné zeleně na obecních pozemcích.
k) P. Hulík žádá o osvobození z poplatků za popelnice z důvodu špatného přístupu a otáčení popelářského vozu u jeho domu. Zastupitelstvo projedná na příští schůzi.Zapsal: P. Nouza

Ověřila: J. Bzonková

Starosta: P. Raba
Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny