Úvod > Obecní úřad > Zastupitelstvo > Zápisy z jednání > Rok 2003 > Zápis 20.3.2003

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Pěna dne 20.3.2003

Místo jednání: Obecní úřad Dolní Pěna, 19 hod.

1. Zahájení, prezentace:
Přítomni:, Jana Bzonková, Marta Gyselová, Karel Hulík, Filip Klíma, Petr Nouza, Petr Raba
Omluveni: Ivana Albrechtová, Jiří Kubák,Ivana Kuchyňková

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
zapisovatel: Gyselová, ověřovatelé: Bzonková, Hulík

3. Vystoupení starosty Jindřichova Hradce Ing. Matouška a tajemníka MÚ p. Přibyla
Vystoupení se týkalo nabídky města na připojení správy obce Dolní Pěna k Jindřichovu Hradci.
Jednalo se o informativní vystoupení. Zastupitelstvo a občané musí zvážit výhody a nevýhody případného spojení.
Dle zákona je spojení možné buď k 1. lednu nebo ke dni voleb do zastupitelstva obcí.

4. Stížnost p. Fryblové
Obecní úřad obdržel stížnost p. Fryblové na chov včel p. Šímy. Jelikož obec nemá právní možnost rozhodovat tento spor, je nutné se pokusit věc řešit vzájemnou dohodou anebo občanskoprávní cestou. Starosta vyrozumí p. Fryblovou dopisem.

5. Veřejnoprávní smlouva s městem J. Hradec
Nutnost uzavřít smlouvu s městem o předání pravomocí přestupkové komise.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy.

6. Informace Ing. Arch. Ťukalové – územní plán
Obecní úřad obdržel informaci od Ing. Arch. Ťukalové, zpracovatelky územního plánu obce ohledně žádosti majitele pozemku u Fruka (požadována změna v územním plánu na stavební pozemek pro rodinný dům). Dle této informace požádalo město J. Hradec o změnu svého územního plánu s tím, že tímto místem by procházela přeložka silnice J. Hradec – N. Bystřice. Tento veřejný zájem by měl přednost před soukromým vlastníkem.
Záležitost se ponechává tak, jak již bylo rozhodnuto na minulém zasedání.

7. Žádost p. Hulíka o osvobození od placení poplatku za odpady
Zastupitelstvo neschválilo žádost p. Hulíka o výjimku z placení poplatku za odpady. Starosta bude jednat s firmou Tesco o řešení této situace.

8. Tenisový kurt - pronájem
S přihlédnutím k vysokým nákladům již vložených do vybudování tenisového kurtu má obec zájem na rychlém zprovoznění. O pronájem kurtu projevil zájem p. Jirka. Nájemné bude stanoveno na příštím zasedání po vyčíslení nákladů spojených s jeho provozem.

9. Veřejná zeleň - péče

Výsadba: Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude bude provedena pouze minimální výsadba zeleně.

Sekání trávy: Byla předložena nabídky firmy Filuna na sekání trávy v obci na základě zpracovaného plánu péče o veřejnou zeleň. Bude vyžádána ještě další cenová nabídka od firmy Tesko.

10. Vybudování chybějící silnice Na Výsluní, úprava cesty přes Fedrpuš
Do konce května by vlastníci parcel měli mít hotovy přípojky sítí. Poté bude možno dokončit silnici.
Financování: Jelikož není k dispozici žádná dotace na tuto stavbu (minulé zastupitelstvo nepožádalo o dotace na rok 2003, po nástupu nového zastupitelstva bylo již na podání žádosti pozdě), jako jediná možnost je pořídit stavbu na úvěr. Jako nejvýhodnější se jeví úvěr u Č. spořitelny (částka 1.300.000,- Kč, pevná sazba úroku na 5 let 4,9%, čtvrtletní splátka 80.000,-Kč). Splácení z rozpočtu obce.
Starosta požádá o další cenové nabídky na levnější řešení (jiný povrch, bez obrub). Poté bude rozhodnuto, jak postupovat.

Fedrpuš: Předloženy tři různé cenové nabídky, nejnižší nabídka na úpravu cesty přes Fedrpuš frézovanou drtí (968 m, šíře 3 m) na 270.000,-Kč včetně DPH.
Bude rozhodnuto po vyřešení silnice Na Výsluní.

11. Čarodějnice 30.4.2003

P. Bzonková zorganizuje zábavné akce pro děti při příležitosti pálení čarodějnic.


12. Termín příští řádné schůze zastupitelstva: čtvrtek 15.5.2003 v 19:00 hod.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:30 hod.


Zapsala: Marta Gyselová


Ověřili: Jana Bzonková
Karel HulíkKontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny