Úvod > Obecní úřad > Zastupitelstvo > Zápisy z jednání > Rok 2003 > Zápis 15.5.2003

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Pěna ze dne 15.5.2003

Místo jednání: Obecní úřad Dolní Pěna 19.00 hodin

1. Zahájení, prezentace

Přítomni: Filip Klíma, Petr Nouza, Jiří Kubák, Karel Hulík, Jana Bzonková, Marta Gyselová, Ivana Albrechtová, Ivana Kuchyňková

2. Volba zapisovatele – Ivana Albrechtová
Ověřovatelé podpisu – Jiří Kubák, Ivana Kuchyňková

3. Schválení navrženého programu jednání

4. Volba starosty a místostarosty


Filip Klíma byl všemi hlasy zvolen starostou obce.
Petr Nouza byl všemi hlasy zvolen místostarostou obce.

5. Projednání žádosti skupiny zahrádkářů o svedení dešťové vody

Zastupitelstvo obce jednohlasně zamítlo investice do trubního vedení, které
by svádělo vodu z polí do potoka, protože tato stavba nezapadá do koncepce
budování inženýrských sítí v této lokalitě

6. Žádost o pronájem obecního pozemku

Pan Sýkora požádal obec o pronájem cca 30 m2 pozemku, který se nachází naproti jeho chatě, za účelem skladování dřeva a parkování malotraktoru. Obecní zastupitelstvo vyjádřilo s tímto pronájmem souhlas a stanovilo zároveň cenu pronájmu tohoto pozemku na 5,- Kč/m2 a rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.

7. Projednání žádosti manželů Mandlíkových o směnu pozemků

Manželé Mandlíkovi navrhují provedení směny části svého pozemku zabraného
zčásti cestou za cíp obecního pozemku před jejich domem v místě, kde polní cesta ústí na silnici.
Tato směna se v uvedeném rozsahu schválila všemi hlasy.

8. Projednání žádosti pana Bočka o prominutí poplatků za odvoz odpadků

Pan Boček, který vlastní zahrádku bez chatky vedle místní hospody, požádal obec o prominutí poplatku za odvoz odpadu, protože uvádí, že vyprodukovaný odpad odváží do J. Hradce.
Tato žádost byla jednohlasně zamítnuta.9. Žádost paní Havlíkové o umožnění odběru pitné vody z obecního úřadu

Paní Havlíková nemá v domě, který obývá, funkční vodovod. Žádá proto o možnost odebírat pitnou vodu z vodovodu v obecním úřadě.
Obecní zastupitelstvo zamítlo počtem pěti hlasů (tři se zdrželi hlasování)
toto řešení s tím, že existuje možnost odběru pitné vody z obecního vodovodu mimo objekt obecního úřadu, a to po dohodě se zahrádkáři, kteří již tuto možnost využívají.

10. Stanovení strategie budování a oprav komunikací v obci

Vzhledem k tomu, že minulé obecní zastupitelstvo nepožádalo o dotace, jsou možné pouze investice z vlastních finančních zdrojů obce. Výstavba cesty do J. Hradce přes Fedrpuš se tedy odkládá.
Komunikace na sídlišti Na Výsluní, zejména pak úsek od Hejlíčků po první novostavbu, by měla být v letošním roce pouze zpevněna bez obrubníků, a to tak, aby na toto zpevnění bylo možno navázat dokončením stavby v příštím roce. Na obě tyto fáze si obecní zastupitelstvo vyžádá kalkulaci od tří konkurenčních stavebních firem.
Jednáním s firmami účastnícími se tohoto výběrového řízení pověřilo zastupitelstvo pana J.Kubáka.

11. Posouzení nabídek na sečení trávy na veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na sečení trávy od firem Tesco Jindřichův Hradec s.r.o. a Filuna, s.r.o.
Vzhledem k tomu, že nabídka firmy Tesco Jindřichův Hradec s.r.o. byla cca 2x dražší, rozhodlo zastupitelstvo o přiřazení této zakázky firmě Filuna, s.r.o..

12. Ustanovení zástupce obce zplnomocněného k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku F. Klímovi

Obecní zastupitelstvo hlasováním zplnomocnilo P. Nouzu k podpisu kupní smlouvy na prodej obecního pozemku F. Klímovi.

13. Stanovení termínů dalších jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo pro svá další jednání odsouhlasilo následující termíny:
19.6., 11.9., 23.10. a 11.12. – vše 2003.

14. Různé

Zpráva o dotacích

M. Gyselová informovala obecní zastupitelstvo o možnosti získání dotace v letošním roce z fondu PROGRAM OBNOVY VENKOVA s tím, že žádost o tuto dotaci je nutno podat do 30.9.2003.

Internetové stránky

M. Gyselová dále informovala o zhotovení internetových stránek obce, které bude možno navštívit od příštího týdne na adrese www.dolnipena.cz

Projekt výsadby zeleně

Projekt výsadby zeleně se bude realizovat podle stavu obecních financí – nejdříve na podzim letošního roku.

Přestavba váhy na sklad sportovních potřeb a sociálního zařízení

Odkládá se z důvodu nedostatku financí.

Zasílání odměn zastupitelům na účet

Zastupitelstvo mění způsob výplaty odměn zastupitelům z hotovostní platby
na platbu bankovním převodem.
Ivana Kuchyňková se zříká odměny zastupitele a poslední dvě přijaté odměny poskytne na financování dětského dne.

Změna územního plánu

Byla dokončena dokumentace ke změně územního plánu.

Žádost p. Šímové o užívání obecního pozemku k přecházení na svůj pozemek

Obecní zastupitelstvo neshledalo důvod, proč by p. Šímová nemohla využívat zmíněný obecní pozemek k přecházení na svůj pozemek.

Projednání stížnosti p. Kubáka na přejíždění těžké techniky po komunikacích na sídlišti Na Výsluní

F. Klíma prověří stav věci a případné poškození komunikace a projedná se zúčastněnými stranami možnost snížení zatížení komunikací v dané lokalitě.

Konec schůze: 20.45 hodin

Zapsala: Ivana Albrechtová

Ověřili: Jiří Kubák
Ivana KuchyňkováZápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Pěna ze dne 19.6.2003 - vybraná usnesení zastupitelstva

Stanovení pravidel pro prodej obecních pozemků

Vzhledem k tomu, že každou chvíli na obec přicházejí žádosti o odprodej nějakého obecního pozemku, bylo by vhodné stanovit nějaká základní pravidla pro tyto odprodeje tak, aby případní zájemci dopředu věděli základní podmínky těchto prodejů.
Usnesení: Při prodeji obecního pozemku soukromému nabyvateli je tento nabyvatel povinen si zajistit a zaplatit všechny administrativní a geodetické úkony s tímto prodejem spojené. Při prodeji pozemku těsně přiléhajícímu ke stávajícím pozemkům nabyvatele, kterým dojde k vyrovnání hranic, nebo k vyřešení složité majetkoprávní situace a jehož výměra nepřesáhne 100 m2, činí cena 40,- Kč/m2. Ve všech ostatních případech určí prodejní cenu v konkrétním případě zastupitelstvo v rámci usnesení o prodeji.Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny