Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky > Volný pohyb psů

Volný pohyb psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 obce Dolní Pěna
o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat na území obce

Zastupitelstvo obce Dolní Pěna se na svém zasedání dne 22.11.2011 usneslo vydat podle § 36 odst. 1 písm.f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 a § 17 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Obecná ustanovení

1) Ustanovení této vyhlášky se vztahují na katastrální území obce Dolní Pěna a jejím účelem je ochrana veřejného pořádku, života a zdraví obyvatel při držení a chovu psů a chovu dalšího domácího zvířectva.
2) Osobou doprovázející psa se rozumí jeho vlastník, držitel nebo osoby kterým byl jimi pes svěřen, nebo která psy fakticky doprovází nezávisle na vůli a vědomí vlastníka nebo držitele psa.
3) Označeným psem se rozumí pes označený takovým způsobem, kterým lze místně dostupnými prostředky neprodleně zjistit jméno a adresu vlastníka (např. evidenční známka, písemná informace na obojku či na přívěšku, nikoliv tetováním nebo označením mikročipem).
4) Veřejně přístupným místem v obci Dolní Pěna se pro účely této vyhlášky rozumí každý prostor na území obce, který je přístupný každému bez omezení a který slouží obecnímu užívání a to jak ve vlastnictví obce, tak i jiných subjektů. Jedná se zejména o silnice, místní komunikace, chodníky, parkoviště, spotroviště, dětské hřiště a nezastavěné plochy. V pochybnostech obecní úřad stanoví, zda se jedná o veřejné místo či nikoliv.

 

Článek 2

Pohyb psů

1) Na veřejně přístupných místech v zastavěné části obce je zakázáno volné pobíhání psů. Volným pobíháním psů se rozumí takový pohyb psa, při kterém pes není pevně spojen (např. vodítkem, přímým držením za obojek apod.) s osobou, která ho doprovází.
2) Z důvodu potřeby identifikace psa při případném pokousání, kdy je nutno neprodleně prostřednictvím vlastníka psa ověřit možnost přenosu vztekliny, je zakázáno, aby se na veřejně přístupných místech v obci nacházeli neoznačení psi.
3) Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit psem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.) na veřejně přístupných místech na území obce.
4) Je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na děstké hřiště a sportoviště.
5) Držitel psa je povinen, aby pes nebezpečných plemen na veřejném prostranství určeném pro volné pobíhání (mimo zastavěnou část obce) měl nasazen košík (náhubek) a byl pod trvalou kontrolou doprovázející osoby. Za nebezpečného psa se pro účely této vyhlášky považuje jedinec, který je křížený nebo čistokrevný příslušník plemene: Americký stafordšírský teriér, Stafordšírský bulteriér, Bulteriér, Argentinská doga, Brazilská fila, Dobrman, Rhodéský ridgeback, Rotvajler. Za nebezpečného psa se považuje i jedinec, který je křížený nebo čistokrevný příslušník skupiny psů, která je obecně známa jako pitbulteriér. 

 

Článek 3

Pohyb dalšího domácího zvířectva

Na veřejně přístupných místech obce je zakázán jakýkoliv pohyb domácích zvířat


Článek 4

Společná ustanovení

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek.
 


Článek 5

Ostatní ustanovení


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012Martin Matoušek, starosta obce
Michal Žoudlík, místostarosta obce

Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny