Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky > Veřejný pořádek

Veřejný pořádek

Vyhláška obce Dolní Pěna č. 1/1999 o čistotě obce a udržování veřejného pořádku

Obecní zastupitelstvo v Dolní Pěně schválilo dne 6.4. 1999 tuto obecně závaznou vyhlášku, vydanou podle § 14 odst.1 písm.1).o) a r), § 17 a v souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst. 1. písm. f) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní zřízení). Ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl.1
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo vyvíjejí svou činnost na území obce Dolní Pěna, bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl.2
Veřejným prostranstvím v obci jsou silnice, místní a účelové komunikace, náves, veřejná zeleň, hřiště, nezastavěné pozemky a okolí vodních ploch.

Čl.3
Na veřejném prostranství je zakázáno:
1. odhazování odpadků všeho druhu
2. vypouštění drůbeže
3. volné pobíhání psů
4. odstavování motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
5. ukládání materiálu všeho druhu

Čl. 4
Každý, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, je povinen je neprodleně uvést do původního stavu, za dodržení všech hygienických předpisů a předpisů na ochranu životního prostředí.

Čl.5
Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami bude stíháno podle zákona o přestupcích , porušení právnickou osobou a podnikatelem podle zákona o obcích pokutou až do výše 100.000,- Kč.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.1999

Doc.ing. Hana Ezrová CSc.
Starostka obce


Ing. Karel Šíma
Zástupce starostky
 

Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny