Úvod > Obecní úřad > Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Dolní Pěna

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

3. Organizační struktura

Obecní úřad starosta, místostarosta
Zastupitelstvo  

4. Kontaktní spojení

Adresa:  Obecní úřad 
Dolní Pěna  
377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon (mobil starosta):  602 284 933 
Elektronicky: elektronická podatelna
obecni.urad@dolnipena.cz 
Internetová stránka:  www.dolnipena.cz  

5. Případné platby můžete poukázat

na tento bankovní účet: 0603171319/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČO).

00512940

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet 2018
příjmy:  5.585 tis. Kč  
výdaje:  8.027 tis. Kč 
Rozpočet 2017
příjmy:  4.936 tis. Kč  
výdaje:  4.936 tis. Kč 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. podávejte: 
Písemně:  Obecní úřad Dolní Pěna 
377 01 Jindřichův Hradec  
Osobně:  Obecní úřad Dolní Pěna  
úřední hodiny 
Telefonicky (mobil starosta):  602 284 933  
Elektronicky obecni.urad@dolnipena.cz 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Obec Dolní Pěna neydala žádné závazné vzory formulářů pro podání žádostí.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Přehled životních situací s návody pro občany (i podnikatele).

14. Nejdůležitější předpisy

Odkazujeme na Portál veřejné správy, v jehož sekci zákony se nacházejí nejdůležitější vybrané zákony.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výšii dle platného sazebníku.
Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
Obecní úřad může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada je příjmem obecního rozpočtu.

Sazby za poskytování informací

Kopírování dat na vlastní nosič žadatele je nepřípustné.
 

16. Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Dolní Pěna "Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017" 
 
a) počet písemně podaných žádostí o informace: 3
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti: 0
e) výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

f) počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1;

Žadatel podal stížnost na způsob vyřízení žádosti. Na základě rozhodnutí o stížnosti nadřízeného orgánu byla žádost opětovně vyřízena a žadateli byly požadované informace poskytnuty.

g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 
V průběhu roku 2017 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů. 
 
V Dolní Pěně dne 28.2.2018
Martin Matoušek, starosta 
...

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou obcí Dolní Pěna zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na obecní rozpočet:

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Pěna.

Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny