Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky > Místní poplatky

Místní poplatky

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Pěna č. 2/2003 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Dolní Pěna vydává podle zákona č. 367/1990 Sb.,§36, odst. 1, písm. f ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 565/1990 Sb., § 15, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl.1
Obec Dolní Pěna vybírá tyto poplatky
a. poplatek za užívání veřejného prostranství
b. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
c. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Oddíl II.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl.1
Poplatek za využívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí poskytování služeb, umístění prodejních , reklamních a stavebních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého místa k parkování, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl.2
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky je náves, všechny ulice, silnice, místní komunikace, chodníky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Čl.3
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.1. Užívá - li tutéž část veř. prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl.4
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne , kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl.5
Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství:
1. Za používání veř. prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru denně 20,- Kč/m2, nebo při dlouhodobém umístění paušální částkou.
2. Za umístění reklamního zařízení ročně 1000,- Kč/m2 plochy reklamního poutače. Za minimální plochu se považuje 1 m2.
3. Za použití veř. prostranství pro provoz lunaparků a jiných zábavných atrakcí denně 200,- Kč za 1 atrakci.
Platí se dny provozu, nikoliv stavba a likvidace zařízení.
4. Za použití veř. prostranství se souhlasem ObÚ v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu při stavbě domu měsíčně 50 Kč/m2.
5. Za jiná užití veřejného prostranství předem povolená ObÚ se stanoví sazba paušální částkou.
6. Za jiná užití veř. prostranství nepovolená předem ObÚ činí sazba denně 100,- Kč/m2.

Čl.6
Užívá - li tutéž část veř. prostranství několik uživatelů společně, je každý z nich poplatníkem. Všichni odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení celého poplatku. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl.7
Počátek poplatkové povinnosti sdělí poplatník správci poplatku do 5ti dnů ode dne jejího vzniku a konec poplatkové povinnosti do 5ti dnů od jejího zániku. Dále sdělí své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, resp. IČO.
a. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
b. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.

Oddíl III.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl.1
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.2
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl.3
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 7 dnů oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede všechna čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen ve lhůtě do 7 dnů oznámit správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje.

Čl.4
Sazba poplatků
1. Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj se stanoví ve výši 5 000,- Kč / tři měsíce.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce, stanoví se poplatek v poměrné výše dle odst. 1 k počtu dní, kdy bude hrací přístroj v provozu
3. Při jednorázové úhradě se poplatek stanoví součtem sazeb dle odst. 1, popř.2 za jednotlivá období, po která bude výherní hrací přístroj provozován.

Čl.5
Vznik a zánik poplatkové povinnost
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne zahájení provozu výherního hracího přístroje.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl.6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný do 15 dnů od zahájení provozu VHP ve výši odpovídající plánované době provozu VHP, nebo překračuje-li plánovaná doba provozu 1 rok pak v roční výši. Na následující roky je poplatek splatný vždy 15 ledna.
2. Poplatek se platí bez vyzvání v hotovosti do pokladny obce, nebo převodem na účet obce u ČS a.s. J.Hradec č.ú.: 0603171319/0800.
Oddíl IV.
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Čl.1
Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu či kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Čl.2
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za m2 se vypočítá jako součet dvou složek:
1. složka se vypočítá tak, že se vydělí celkové náklady na zřízení určitého úseku vodovodu či kanalizace součtem výměr všech stavebních parcel z tohoto úseku bezprostředně napojitelných.
2. složka se vypočítá tak, že se vydělí náklady na zřízení přípojky pro určitou stavební parcelu její výměrou.
2. V případě, že sazba poplatku vypočítaná dle předchozího odstavce přesahuje rozdíl mezi cenou stavebního pozemku bez možnosti připojení na vodovod a kanalizaci a cenou pozemku s touto možností, je sazba tohoto poplatku rovna tomuto rozdílu. (viz. § 10c, odst. 3 zákona o místních poplatcích)

Čl.3
Splatnost poplatku
1. složka poplatku je splatná do 15 dnů od pravomocného rozhodnutí o kolaudaci daného úseku vodovodu či kanalizace na základě platebního výměru zaslaného obcí.
2. složka poplatku je splatná do 15 dnů od chvíle, kdy náklady na zhotovení přípojky vyúčtoval obci zhotovitel přípojky na základě platebního výměru zaslaného obcí.

Oddíl V.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl.1
Nebudou - li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním výměrem, přičemž může zvýšit poplatek až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl.2
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu stanovení §37 a 37a zák.4, 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl.3
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl.4
Ruší se vyhláška o místních poplatcích č.1/98 ze dne 31.1.1998

Čl.5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

Filip Klíma – starosta

Petr Nouza – zástupce starosty

Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny