Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky > Komunální odpady

Komunální odpady

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Pěna č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Pěna

            Zastupitelstvo obce Dolní Pěna se na svém zasedání dne 12.5.2015 usnesením č. 3/7 usneslo vydat na základě §17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Pěna, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na složky:

a)      Biologické odpady rostlinného původu

b)      Papír

c)      Plasty (včetně PET lahví a nápojových kartonů)

d)     Sklo

e)      Kovy

f)       Nebezpečné složky komunálního odpadu

g)      Objemný odpad

h)      Směsný komunální odpad

2)      Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.1 písm. a),b),c),d),e) a f).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č.1 této vyhlášky.

3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)      Biologické odpady rostlinného původu, barva zelený kontejner

b)      Papír, barva MODRÁ

c)      Plasty, nápojové kartony, PET  lahve, barva ŽLUTÁ

d)     Sklo, barva ZELENÁ

e)      Kovy, barva ČERNÁ

4)      Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně Obcí Dolní Pěna jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány prostřednictvím obecního občasníku.

2)      Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

Čl. 6

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)      Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

2)      Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát ročně Obcí Dolní Pěna jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány prostřednictvím obecního občasníku.

3)      Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)      Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami rozumějí:

a)      typizované sběrné nádoby, popelnice, igelitové pytle dodávané firmou AVE CZ, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b)      odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

 

2)      Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3)  Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat si na své náklady kontejner u oprávněné osoby (např. u firmy AVE CZ J.Hradec).

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2015

2)      Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Dolní Pěna č.4/ 2012.

 

  

          …………………………….                                  …………………………

               Iveta Maxová                                          Martin Matoušek

             místostarosta                                                  starosta                                                                                             

________________________________________________________________________

 

1)       Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

2)       Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu dne:

 

 

Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu dne:

 
 

 

 Příloha č.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny